Certifikáty a ciele spoločnosti

INTERKOV STEEL s.r.o.,, disponuje certifikátom riadenia kvality a manažmentu výroby, od roku 2012, spoločnosťou I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o., ktorá je akreditovaným nezávislým inšpekčným a certifikačným orgánom, autorizovanou osobou číslo 259 a notifikovanou osobou identifikačné číslo 1735 so sídlom v Prahe. I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. je členom TÜV Austria Group. TÜV Austria Group  uznávaná nezávislé inštitúcie s pôsobnosťou po celom svete.

Predmet certifikácie:

  • výroba oceľových konštrukcií
  • výroba technologických zariadení

S cieľom napĺňať stratégiu kvality a uspokojovať požiadavky zákazníkov v oblasti manažmentu kvality spoločnosti INTERKOV STEEL s.r.o., zavádza, uplatňuje a zlepšuje systém manažmentu kvality podľa súboru noriem ISO 9001 : 2008, v rámci ktorého uplatňuje tieto hlavné zásady:

RIADENIE ZAMESTNANCOV

Riadenie procesov a uplatňovanie zásad riadenia kvality je dosiahnuté s využívaním schopností všetkých zamestnancov. Spoločnosť vytvára prostredie pre uplatnenie tvorivej činnosti, prostredie náročnosti i vzájomnej dôvery. Zamestnancom spoločnosť poskytuje motiváciu, nadväzujúcu na odborný rast ako aj perspektívu.

PROCES RIADENIA KVALITY, STÁLE ZLEPŠOVANIE

Činnosti v spoločnosti INTERKOV sú súborom na seba nadväzujúcich procesov, ktoré sú riadene podľa dosiahnutých noriem. Ich priebeh je monitorovaný, vyhodnocovaný a prijímajú sa opatrenia pre neustále zlepšovanie. Spoločnosť zabezpečuje štruktúru a zdroje potrebné pre rozvoj a zlepšovanie systémov a procesov.

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA

Jedným zo strategických cieľov je stála orientácia na zákazníka – uspokojovanie jeho potrieb a očakávaní pri súčasnom dodržiavaní platných požiadaviek na bezpečnosť práce a ekológiu. Táto zásada sa premieta do priebehu všetkých procesov organizácie

CIELE KVALITY SPOLOČNOSTI

K zabezpečeniu politiky kvality je potrebné trvalé spĺňať ciele kvality, ktoré zaviedlo vedenie spoločnosti pre kvalitné uspokojovanie všetkých potrieb zákazníka.

  1. Poskytovanie zákazníkom kvalitné služby v zhode s ich požiadavkami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj normami Európskej       únie
  2. Aktívne ovplyvňovať kvalitu výroby a montáž vedenú k spokojnosti zákazníka
  3. Podpora rozvoja, motivácie a stabilizácie zamestnancov spoločnosti
  4. V súlade s požiadavkami noriem neustále zlepšovať systém manažérstva kvality

KVALIFIKACIA POSTUPU PRI ZVÁRANÍ

V oblasti kvalifikácie postupov pri zváraní ma spoločnosť INTERKOV STEEL, s.r.o. certifikovaný systém zvárania, ktorý zabezpečuje Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava. Certifikácia podľa normy ČSN EN ISO 15614-1

Metódy zvárania:
111 - Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
114 – Oblúkové zváranie plnenou elektródou bez ochranného plynu
12 – zváranie pod tavidlom
131 – Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne – MIG
135 – Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne – MAG
141 – Oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v internom plyne – TIG

POLITIKA BOZP

Medzi základné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP je zvyšovanie a trvalé zdokonaľovanie úrovne riadenia systému BOZP s cieľom obmedzovať potencionálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia.

Zabezpečovanie pravidelných školení zamestnancov o zásadách BOZP, aby viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia. Výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.

Interkov
Interkov
Interkov
Interkov
Interkov
Interkov